تصاویر کشتی حضرت نوح

عکس های محل قرار گرفتن کشتی حضرت نوح

عکس های محل قرار گرفتن کشتی حضرت نوح

 

عکس های محل قرار گرفتن کشتی حضرت نوح www.Sargarmia.Net

معتقد است این کوه نزدیکترین نقطه زمین به خورشید، نقطه آغازین رشته کوههای زاگرس، اولین خانه دنیا و محل قرارگیری کشتی نوح است…

ک پژوهشگر و باستان شناس ایرانی که ۳۰ سال درباره عجایب کوه جم یا پردیس در استان بوشهر تحقیق کرده معتقد است این کوه نزدیکترین نقطه زمین به خورشید، نقطه آغازین رشته کوههای زاگرس، اولین خانه دنیا و محل قرارگیری کشتی نوح است!

ادامه مطلب عکس های محل قرار گرفتن کشتی حضرت نوح