تعویض کارت ملی

تعویض کارت ملی و کد پستی پشت آن در سایت www.sabteahval.ir

تعویض کارت ملی و کد پستی پشت آن در سایت www.sabteahval.ir www.Sargarmia.Net

دولت اعلام کرده از این پس کدپستی مندرج در کارت ملی ملاک تمام فعالیتهای پستی و اداری است. این درحالی است که با تغییر محل سکونت، کدپستی تغییر می کند و در نتیجه با کد پشت کارت ملی تفاوت دارد.

ادامه مطلب تعویض کارت ملی و کد پستی پشت آن در سایت www.sabteahval.ir